V súlade s legislatívou

 

ActiveRegistratúra zabezpečuje oblasť správy registratúry v súlade s platnou legislatívou SR a je certifikovaným systémom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Riešenie vykazuje najvyššiu zhodu s požiadavkami výnosu č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry.

Active Registratúra spĺňa legislatívne požiadavky vždy podľa aktuálne platných právnych predpisov SR:

  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach
  • Výnos MV SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry
  • Vyhláška MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci
  • Zákon č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente
  • Vyhláška ÚV SR č. 8/2014 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente
  • Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Výnos MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy