Riadenie spisov

 
  • Preberanie spisov/ukladacích jednotiek z útvarov
  • Lokalizácia fyzických spisov
  • Podpora vyraďovacieho konania (termíny na skartačné a vyraďovacie konanie)